افتتاح دپارتمان اورولوژی مرکز جراحی دکتر نظری در کنار عزیزانم:

جنابان آقای دکتر نظری، استادممبینی، دکتر امامی مقدم، سرکارخانم دکتر قاسمی، دکتر کرم زاده ی عزیز